Thailand to ease travel restrictions

Thailand to ease travel restrictions

Thailand to ease travel restrictions for foreign businesspeople

The government is considering how to further ease travel restrictions for people who want to enter Thailand for business or investment purposes.

Easing entry for businesspersons would help lift the economy, which is sagging under the impact from Covid-19, government spokesman Anucha Burapachaisri said on Monday.

The Centre for Covid-19 Administration Situation has so far permitted about 11,000 foreign businesspeople and work-permit holders to enter Thailand. All went into alternative state quarantine for 14 days when they arrived in Thailand.

The centre has also given the green light for long-stay foreign visitors to enter Thailand from October 1 on Special Tourist Visas. The tourists must undergo alternative state quarantine for 14 days.

Credit: https://www.nationthailand.com/

MUST-DOS FOR SHORT-TERM VISITORS
Foreign businessmen planning short trips to Thailand must do the following:

 1. Provide Covid-free certificates issued no more than 72 hours before departure;
 2. Have a health insurance policy with at least US$100,000 coverage for Covid-19 treatment;
 3. Take RT-PCR (swab) tests upon arrival in Thailand and when they leave;
 4. Be accompanied by a medically trained escort during their stay:
 5. Travel in arranged vehicles;
 6. Be equipped with a tracking app during their stay.

Credit: https://www.bangkokpost.com/

Thailand’s Certificate of Entry (COE) Registration System (for air travel) Click Here:

Search and Inquiry Alternative State Quarantine Hotels Click Here:

งัด 6 มาตรการเข้ม “เตรียมเปิดประเทศ” รับนักธุรกิจ-นักท่องเที่ยว

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้อนุมัติให้นักธุรกิจและผู้มีใบอนุญาตทำงานเดินทางเข้าประเทศมาแล้ว จำนวนประมาณ 11,000คน และคนกลุ่มนี้ได้ยอมรับการเข้ากักตัวในสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ) 14วัน

โดยขณะนี้ ศบค. ได้อนุมัติให้มีนักท่องเที่ยวแบบ Long Stay โดยใช้ Special Tourist Visa (STV) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แล้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะต้องเข้ารับ การกักตัวในสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ) 14วัน ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไป รัฐบาลเห็นความจำเป็นที่ควรอนุญาตให้กลุ่มนักธุรกิจที่จะเข้ามาเจรจาธุรกิจ และพิจารณาตัดสินใจด้านการลงทุน เดินทางเข้ามาในประเทศ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

นายอนุชา กล่าวอีกว่า แต่ทั้งนี้ เนื่องจากนักธุรกิจกลุ่มดังกล่าวเดินทางเข้ามาเป็นระยะสั้น จึงควรต้องมีมาตรการพิเศษในการกำกับดูแล ซึ่งในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เตรียมนำเสนอมาตรการในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน เพื่อนำข้อสรุปเสนอท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป

โดยคาดว่ามาตรการที่เตรียมเสนอมีดังนี้

 1. มีผลตรวจโควิด-19 (RT-PCR) ไม่เกิน 72ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
 2. มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1 แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 3. ตรวจหาเชื้อ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึงและเมื่อเดินทางออกจากประเทศไทย ที่ช่องทางเข้า-ออกประเทศไทย
 4. ให้มีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย หรือเงื่อนไขอื่นๆที่เหมาะสม
 5. ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่เตรียมไว้ ตามแผนการเดินทางที่กำหนดเท่านั้น
 6. ให้มี ติดตั้ง Application ติดตามตัวเพื่อสามารถตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการอาจมีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) จะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้ และในขั้นตอนต่อจากนี้ จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่ออนุมัติให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นลำดับต่อไป

Credit: https://www.thansettakij.com/

We highly recommend that you contact the Royal Thai Embassy and Royal Thai Consulate in your country first for more information.

You can find the list of Royal Thai Embassy and Royal Thai Consulate on our facebook group: https://www.facebook.com/groups/2677644035849579/ ASQ in Thailand, where we have most of them under popular topic- “List of Thai Consulates and Embassy”.

 

Share this article :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *