Thailand now open to long-stay tourists

The Government Gazette website announced that long-stay tourists would now be allowed to enter Thailand, after the Cabinet approved the measure on September 15.

According to the gazette announcement, foreigners who intend to apply for a Special Tourist Visa (STV) should:

Be a foreigner from a low-risk country wishing to stay for months in the kingdom under Public Health Ministry regulations.

Accept compliance of preventive measures as prescribed by the government, including submitting to alternative state quarantine in appointed hospitals/hotels for not less than 14 days.

Provide evidence of a place to stay during the long visit.

Show proof of payment for hotel accommodation or admittance to hospitals chosen as alternative state quarantine facilities.

Provide one of the following as evidence:

  • Proof of payment for hotel or accommodation to be used after discharge from quarantine.
  • Copy of a condominium title deed owned by the visitor or a family member.
  • Evidence of renting accommodation – condominium or house.
  • Evidence of payment for the purchase or lease of a condominium-type residence that foreigners can legally buy or lease.

Proof of health and accident insurance policy, which should cover the entire period of stay in Thailand, with insurance for medical expenses in case of outpatient treatment of not less than Bt40,000 and in case of inpatient treatment of not less than Bt400,000.

Foreigners with the evidence needed above will be eligible to apply for a one-time STV from Thai embassies or consulates in selected countries. Eligible visitors will be charged a visa fee of Bt2,000 to stay in the kingdom for 90 days.

After this period expires, immigration officers will have the power to permit the visitor to renew his/her visa twice, each for another 90 days. Foreigners must submit an application and pay a fee in accordance with the rules.

With the gazette announcement, the STV policy takes effect from October 1 until September 30, 2021.

Credit: The Nation

‘มหาดไทย’ ออกประกาศให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

มหาดไทย” อนุญาตคนต่างด้าวบางจำพวก อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เน้นท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว มีผลยาว 1 ปีเต็ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งผ่านการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 (CoronavirusDisease2019 (COVID-19)) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เข้ามาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ในราชอาณาจักรเพื่อเป็นการนำร่องฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว (Long Stay) ในราชอาณาจักรที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการผ่อนคลายผู้ไม่มีสัญชาติไทย เข้ามาในราชอาณาจักรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

1.2 ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และยินยอมกักตัวในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก หรือสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก ไม่น้อยกว่า 14 วัน

1.3 มีหลักฐานสถานที่พำนักระยะยาวในราชอาณาจักร (Long Stay)

1.3.1 หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พักที่เป็นสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก หรือสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือกในราชอาณาจักร

1.3.2 หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.3.2.1 หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พักที่จะใช้เป็นที่พักหลังจากออกจากโรงแรมที่พักที่เป็นสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกหรือสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก ตามระยะเวลาที่ประสงค์จะพำนักระยะยาว (Long Stay) ในราชอาณาจักร

1.3.2.2 หลักฐานสำเนาโฉนดห้องชุดของที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลต่างด้าว

1.3.2.3 หลักฐานการเช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียมหรือบ้านพัก

1.3.2.4 หลักฐานการชำระเงินการซื้อหรือเช่าซื้อที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่บุคคลต่างด้าวสามารถซื้อหรือเช่าซื้อได้ตามกฎหมาย

1.4 หลักฐานกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักรโดยมีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

ข้อ 2 บุคคลต่างด้าวตามข้อ 1 ที่ผ่านการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (CoronavirusDisease2019 (COVID-19)) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) สำหรับใช้ได้ครั้งเดียวจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราครั้งละ 2,000 บาท ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ การตรวจลงตราตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด

ข้อ 3 ภายหลังจากที่ครบกำหนดเวลาอนุญาตตามข้อ 2 แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีกสองครั้ง ครั้งละเก้าสิบวัน โดยคนต่างด้าวต้องยื่นคำขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้และให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ต่อในราชอาณาจักร

ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขออยู่ต่อก่อนวันที่ประกาศนี้สิ้นผลใช้บังคับและอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564หรือมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

Credit: กรุงเทพธุรกิจ

We highly recommend that you contact the Royal Thai Embassy and Royal Thai Consulate in your country first for more information.

You can find the list of Royal Thai Embassy and Royal Thai Consulate on our facebook group: https://www.facebook.com/groups/2677644035849579/ ASQ in Thailand, where we have most of them under popular topic- “List of Thai Consulates and Embassy”.


Share this article :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *